Start » Vilken marknadsstrategi passar er?

Vilken marknadsstrategi passar er?

Marknadsstrategi utgår ifrån marknadsmixen och nollpunktsanalysen

Marknadsstrategin är en del av marknadsplanen. Affärsidén och målformuleringarna i planen beskriver vad företaget ska göra och vilka mål som ska uppnås. Strategin beskriver på vilket sätt målen ska nås. Vilken marknadsstrategi är då mest lämplig? Valet av strategi kan vara avgörande för ett företags framgång och överlevnad. Så det är helt klart värt besväret att lägga ner möda på en sådan process. Strategin definierar företaget och vilka associationer som hör ihop med dess varumärke. En tydlig och väl kommunicerad marknadsstrategi ger företaget handlingsutrymme på både kort och lång sikt.

Marknadsstrategi utifrån marknadsmixen

Att välja rätt marknadsstrategi kan vara tidskrävande, speciellt då det finns många olika delar att ta i beaktande när strategin ska utformas. Det första man brukar tala om är den så kallade marknadsmixen. Den handlar om vilka konkurrensmedel ett företag kan använda sig av i sin marknadsföring. Dessa medel brukar sammanfattas med 4p-modellen: produkt, pris, påverkan och plats. Modellens två första ben handlar helt enkelt om vilka produkter ett företag har att erbjuda, och om hur dessa produkter är prissatta.

Däremot är marknadsmixens nästa delar, påverkan och plats, något mer invecklade. Påverkan beskriver de olika sätt ett företag har att kommunicera, och därmed påverkar konsumenter att köpa deras produkter. Förr innebar påverkan alltid i praktiken reklam, men nu för tiden är närvaro på sociala medier också en viktig komponent i påverkansarbetet. Slutligen handlar plats om var någonstans företagets produkter finns tillgängliga, och huruvida de är tillräckligt enkla att få tag på. En lyckad marknadsstrategi måste komma ihåg alla delar av 4p-modellen.

Andra strategiska verktyg

Mot bakgrund av marknadsmixen är det sedan enklare att utarbeta en lyckad marknadsstrategi. Det handlar kanske framförallt om att använda sig av rätt strategier för prissättning, så att kostnaden för produkterna ligger i linje med efterfrågan och marknaden. Även segmentering och utpekande av målgrupper kan dock vara nyttiga strategiska verktyg. Det innebär att man identifierar vilka företagets huvudsakliga potentiella kunder är, och därefter anpassar sitt påverkansarbete för att nå just dessa grupper. Det kan betyda att man kommunicerar olika med olika målgrupper.

Något en marknadsstrategi knappast kan vara utan är en nollpunktsanalys. En sådan analys mäter fasta och rörliga kostnader för att hitta den så kallade nollpunkten, skedet i vilket företagets intäkter precis täcker dess utgifter. Med andra ord är nollpunkten dit ett företag måste nå för att gå plus minus noll. Med hjälp av nollpunktsanalysen kan ett företag enkelt se om de förmodade fördelarna med en satsning rättfärdigar de ökade kostnaderna. Till syvende och sist handlar ju marknadsstrategin om att öka vinsterna.

Marknadsstrategi som framgångsfaktor

För att stå sig emot konkurrensen gör företag klokt i att ha väl genomtänkta marknadsstrategier. Det innebär att vara medveten om vad ett företags kännetecken och fördelar är, i fråga om vad som säljs, var det säljs, hur mycket det kostar och hur företaget kan kommunicera. Har man den grundläggande förståelsen för sitt företags position på marknaden är det sedan enklare att anpassa sitt tilltal till olika målgrupper och hitta nollpunkten för nya investeringar. En bra marknadsstrategi är kärnan i ett företags framgång.